For Investors
Aktualności
Spółka
Strategia
Informacje prasowe
Raporty
Utworzenie spółki zależnej JNT GAMES
07/04/2024
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym za pośrednictwem systemu internetowego S24 zawarł umowę spółki zależnej pod nazwą JNT GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: JNT GAMES) w myśl której Emitent objął 100% udziałów w JNT GAMES reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość kapitału zakładowego JNT GAMES wynosi 5 000,00 zł. Główną działalnością JNT GAMES będzie wykonywanie gier dla dorosłych (18+) oraz w kategorii 16+, p
Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
06/21/2024
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 751/2024 w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł. W uchwale wskazano, iż kara została nałożona w związku z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2023, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co w ocenie Zarządu Giełdy st
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
06/04/2024
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 688/2024 w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za 2023 rok obrotowy. Zawieszenie będzie obowiązywać do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2023 rok obrotowy,
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
06/04/2024
Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dn. 11 stycznia 2024 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r., oraz do raportu bieżącego nr 6/2024 z dn. 24 maja 2024 r. w którym informował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r., informuje o ponownej zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. z 31 maja 2024 r. na 31 lipiec 2024 r. W związku z ustaleniem nowego terminu publikacji teg
Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
05/14/2024
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za I kwartał 2024.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/159000-raport-okresowy-intermarum-s.-a.-za-i-kwartal-2024.pdf]
Otrzymanie pozwu o zapłatę
04/22/2024
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez AIRLAN Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej („AIRLAN”) pozwu o zapłatę. Niniejszy pozew związany jest z rozliczeniem zobowiązań wynikających z umowy najmu nieruchomości na ul. S. Bronicza 3, 45-844 Opole, którą Spółka rozwiązała. W drodze pozwu, AIRLAN wniosła m.in. o zasądzenie od Spółki na swoją rzecz kwoty 134 143,80 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami sądow
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
04/11/2024
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”. Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: Oświadczenie o stoso
Zmiana adresu siedziby Spółki
03/01/2024
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Stanisława Bronicza 3, 45-844 Opole, na nowy adres: ul. Bartosza Głowackiego 25-27 / 8 B, Opole 45-110. Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Opole. Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone do Sądu, celem uwidocznienia zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejes
Podpisanie aneksu z Nutaku w zakresie wydania gry Pocket Waifu Rekindled
02/14/2024
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Nutaku Publishing Limited (jako druga strona; dalej: Nutaku), a tym samym zawarciu aneksu do umowy z 13 lipca 2017 r., której przedmiotem było wydanie gry Pocket Waifu i świadczenie usług dodatkowych do tej gry. W myśl aneksu, Nutaku jako wydawca gry Pocket Waifu, wyraził zgodę na wsparcie w zakresie wydania gry opartej na Pocket Waifu, tj. Pocket Waifu Rekindled, w zam
Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
02/14/2024
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za IV kwartał 2023.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/156355-raport-okresowy-intermarum-s.-a.-za-iv-kwartal-2023.pdf]
Udostępnienie wersji demonstracyjnej gry Pocket Waifu: Rekindled
02/13/2024
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o udostępnieniu od dnia 20 lutego 2024 r. gry Pocket Waifu: Rekindled (dalej: Gra) w wersji demonstracyjnej na platformie Steam. Emitent udostępnia bezpłatnie demo gry Pocket Waifu: Rekindled w celu otrzymania feedbacku od graczy oraz zwiększenia potencjału marketingowego produkcji, co może mieć wpływ na realizację przychodów Emitenta i sprzedaży pełnej wersji Gry. Podstawa prawna: Art. 17
Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
01/11/2024
Zarząd spółki Intermarum SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: * raport za IV kwartał 2023 roku - w dniu 14.02.2024 roku, * raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 14.05.2024 roku, * raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 14.08.2024 roku, * raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 14.11.2024 roku, Raport roczny za 2023 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2024 roku. Ewentualne zmiany
Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
11/14/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za III kwartał 2023.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/155258-raport-okresowy-intermarum-s.-a.-za-iii-kwartal-2023.pdf]
Otrzymanie pozwu o zapłatę od Destructive Creations
11/09/2023
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pozew o zapłatę złożony przez Destructive Creations sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Niniejszy pozew związany jest z wypowiedzeniem przez Destructive Creations umowy współprodukcji gry, której przedmiotem było podjęcie przez strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2 („Gra”). O zawarciu tej umowy Spółka informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dn.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/19/2023
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Marcina Pilcha. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zmiany priorytetów działalności Spółki
09/29/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka)  informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, w ramach której postanowił skupić główną działalność Spółki na branży erotycznej, marce JNT i projektach opartych o silnik Unity, co pozwoli zachować efekt synergii w obrębie prowadzonych równolegle projektów. Jednocześnie Zarząd postanowił zamknąć dział Spółki oparty na silniku Unreal, odpowiedzialny między innymi za tworzenie gry Orange.2. W konsekwencji niniejszej decyzji, Zarząd przeprow
Uzupełnienie raportu nr 8/2023 – Sprzedaż praw do gry Workshop Simulator
09/11/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2023 z dn. 8 września 2023 r., w którym poinformował o sprzedaży praw do gry Workshop Simulator (dalej: Gra). W drodze uzupełnienia Zarząd przekazuje, iż przeniesienie na rzecz Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku praw własności intelektualnej do Gry i wszystkich jej części na polach eksploatacji określonych w umowie sprzedaży, nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodze
Sprzedaż praw do gry Workshop Simulator
09/08/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym informuje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sheepyard), na podstawie której sprzedał Sheepyard prawa do gry Workshop Simulator (dalej: Gra). Zgodnie z umową, Intermarum przenosi na rzecz Sheepyard Grę jako produkt oraz prawa własności intelektualnej do całości Gry, poszczególnych jej elementów i składników. Intermarum przekaże Sheepyard pełną dokumentację i materiały do Gry um
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
08/30/2023
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytanie zadane przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczące wypowiedzenia umowy przez Destructive Creations Sp. z o.o., oraz bieżącej działalności Spółki w zakresie zaistniałych problemów ze znalezieniem wydawcy do gry Orange.2 i brakiem funduszy na kontynuowaniem prac nad grą. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alterna
Wypowiedzenie umowy przez Destructive Creations Sp. z o.o.
08/28/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym informuje o wypowiedzeniu umowy współprodukcji gry przez Destructive Creations Sp. z o.o. (dalej: Destructive Creations), której przedmiotem było podjęcie przez strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2 (dalej: Gra). O zawarciu tej umowy Intermarum informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 13 maja 2021 roku. Powodem wypowiedzenia przez Destructive Creations umowy jes
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
08/14/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za II kwartał 2023.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/153851-raport-okresowy-intermarum-s.-a.-za-ii-kwartal-2023.pdf]
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
06/30/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Szymon Janus - 56 928 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 66,01% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów, - Wolpi Sp. z o.o. - 14 878 032 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,25% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,02% ogólnej
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
06/30/2023
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku. Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywne
Powołanie Członka Radzy Nadzorczej
06/30/2023
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Wołąsewicza. W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pana Piotra Wołąsewicza. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazyw
Informacja w zakresie współpracy z Nutaku w ramach gry Pocket Waifu: Rekindled
06/15/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Nutaku Publishing Limited (dalej: Nutaku) informację, w myśl której Nutaku, jako wydawca gry Pocket Waifu, wyraził zgodę na wsparcie w zakresie wydania i promocji gry opartej na Pocket Waifu, tj. Pocket Waifu: Rekindled. Szczegółowy zakres współpracy dotyczący tej gry zostanie określony we właściwej umowie wydawniczej, którą strony zawrą w konsekwencji przeprowadzenia negocjacji. Pocket Waifu:
Rozwiązanie umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o.
06/13/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) niniejszym informuje o rozwiązaniu w dniu 13 czerwca 2023 roku za porozumieniem stron umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: REDDEERGAMES) zgodnie z którą REDDEERGAMES miał być wydawcą gry Workshop Simulator na platformy konsolowe. O zawarciu tej umowy oraz aneksie do tej umowy Emitent informował raportami ESPI nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku oraz 10/2022 z dnia 16 maja 2022 roku. Powodem rozwiązania umowy
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
06/12/2023
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. Niniejsze wprowadzenie zmian do porządku obrad związane jest ze złożeniem w ustawowym terminie żądania umieszczenia w porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” wraz z proj
Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/12/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Pana Szymona Janus - akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 (5%) kapitału zakładowego Spółki, w sprawie dodania do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2023 r. następującego punktu: - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W załączeniu Zarząd publikuje pro
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
06/02/2023
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. Załączniki: 1. Intermarum - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/151914-1.-intermarum-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf] 2. Intermarum - Projekty
Raport roczny za 2022 rok obrotowy
05/31/2023
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2022 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport roczny INTERMARUM 2022 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/150526-raport-roczny-intermarum-2022-czesc-1-sprawozdanie-finansow
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
05/23/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dn. 13 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r. z 26 maja 2023 r. na 31 maja 2023 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywa
Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
05/15/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za I kwartał 2023.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/149504-raport-okresowy-intermarum-s.-a.-za-i-kwartal-2023.pdf]
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
05/04/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska z siedzibą w Opolu (45-940) przy ulicy Topazowej 11/2, NIP: 7542695195, Regon: 161565941, numer firmy audytorskiej 3980, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
02/14/2023
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za IV kwartał 2022.pdf [/pdf/Raport%20okresowy%20Intermarum%20S.%20A.%20za%20IV%20kwarta%C5%82%202022.pdf]
Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
01/13/2023
Zarząd spółki Intermarum SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: • raport za IV kwartał 2022 roku - w dniu 14.02.2023 roku, • raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 15.05.2023 roku, • raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 14.08.2023 roku, • raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 14.11.2023 roku, Raport roczny za 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.05.2023 roku. Ewentualne zmiany dat
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01/03/2023
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (p. Mariuszem Kosmatym – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki). W z
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
12/30/2022
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (p. Mariuszem Kosmatym – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki). W z
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
12/27/2022
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (p. Mariuszem Kosmatym – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki). W z
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
12/19/2022
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (p. Mariuszem Kosmatym – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki). W z
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
12/12/2022
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (p. Mariuszem Kosmatym – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki). W
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
12/05/2022
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (p. Mariuszem Kosmatym – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki)
Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
11/14/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za III kwartał 2022.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/146009-raport-okresowy-intermarum-s.-a.-za-iii-kwartal-2022.pdf]
Intermarum S.A. – jedyny podmiot na polskim rynku tworzący gry erotyczne
09/23/2022
Intermarum S.A. to notowana na rynku NewConnect Spółka, która jako jedyny podmiot na polskim rynku kapitałowym tworzy gry erotyczne, a jej najnowsza produkcja Shelter 69 w ciągu pierwszych czterech miesięcy od premiery uzyskała przychody w wysokości ok. 900 tys. dolarów i zagrało w nią ponad 376 tysięcy graczy. Shelter 69 to strategia z segmentu Adult Gaming Experience z bogatą warstwą fabularną. Zadaniem gracza jest rozbudowa schronu nuklearnego w post apokaliptycznym świecie, ratowanie kolejn
Shelter 69 z sześciocyfrową liczbą graczy
09/23/2022
Źródło: https://polskigamedev.pl/shelter-69-z-szesciocyfrowa-liczba-graczy/
Informacja o wynikach sprzedaży gry Shelter 69 po 4 miesiącach od premiery
09/19/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") w dniu dzisiejszym powziął informację, że szacunkowe, nieoficjalne przychody osiągnięte ze sprzedaży Shelter 69 („Gra”) wygenerowane na podstawie wewnętrznego systemu analitycznego na dzień 16 września 2022 roku, tj. po czterech miesiącach od premiery (tj. od 16 maja 2022 r.), wyniosły 900 tys. dolarów, gdzie przychody przypadające dla Spółki wyniosły 315 tysięcy dolarów, a w grę zagrało 376 tysięcy graczy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Podpisanie przez Intermarum SA umowy na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR
08/19/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje korektę raportu ESPI nr 17/2022 z dn. 19 sierpnia 2022 r., w którym poinformował o zawarciu umowy z VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR. Korekta jest wynikiem omyłkowego określenia stron w komparycji tego raportu. Poniżej Zarząd przekazuje poprawną treść raportu: „Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) informuje, iż w dniu dzisiejszym
Podpisanie z Intermarum SA umowy na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR
08/19/2022
Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (dalej: VR Factory) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) umowę, na mocy której VR Factory otrzymał od Intermarum wyłączne upoważnienie do korzystania z gry Workshop Simulator (dalej: Gra), w tym do korzystania z kodów i plików źródłowych, w celu wykonania portingu Gry na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (dalej: Porting VR) oraz wydania Gry na platformach softwareowo-sprzętowych prowa
Polskie gry erotyczne podbijają rynek. Spółka Intermarum prezentuje wyniki sprzedażowe
09/27/2022
Gra erotyczna Shelter 69 od polskiej spółki Intermarum S.A. w ciągu pierwszych trzech miesięcy od premiery uzyskała przychody w wysokości ok 665 tys. dolarów i zagrało w nią pond 300 tysięcy graczy. Spółka Intermarum prezentuje wyniki sprzedażowe Shelter 69 to strategia z segmentu Adult Gaming Experience z bogatą warstwą fabularną. Zadaniem gracza jest rozbudowa schronu nuklearnego w post apokaliptycznym świecie, ratowanie kolejnych bohaterek i randkowanie z nimi. Jest to darmowa gra dostępna n
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
08/12/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za II kwartał 2022.pdf [/pdf/Raport%20okresowy%20Intermarum%20S.%20A.%20za%20II%20kwarta%C5%82%202022.pdf]
Spłata kosztów Wydawcy w ramach gry Shelter 69
07/18/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że szacunkowe, nieoficjalne przychody osiągnięte ze sprzedaży Shelter 69 („Gra”) wygenerowane na podstawie wewnętrznego systemu analitycznego w dniu 18 lipca 2022 roku, wyniosły 520 tys. dolarów. W związku z tym budżet jaki Nutaku Publishing Limited (Wydawca) przeznaczył na produkcję Gry został spłacony. Spółka od tego momentu otrzymywać będzie pełną wartość swojego udziału w przychodach z Gry. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -
PulsDnia
07/07/2022
Coraz głośniej o sukcesie naszej gry Shelter 69. Zapraszamy do lektury na ten temat w ramach dziennika Puls Biznesu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
06/30/2022
Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Szymon Janus – 56 928 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 58,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów, - Wolpi sp. z o.o. – 14 878 032 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,02% ogólne
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
06/30/2022
Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku. Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Aktualizacja danych o miesięcznych wynikach sprzedaży gry Shelter 69 przekazanych raportem ESPI nr 13/2022 w dn. 20 czerwca 2022 r.
06/27/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym od Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca) aktualizacji informacji na temat sprzedaży gry Shelter 69 po okresie 31 dób od premiery, o których Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 13/2022 z dn. 20 czerwca 2022 r., niniejszym przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zaktualizowane dane.  Otrzymane dane prezentują się następująco: - 181 tys. zarejestrowanych graczy od startu Soft Launchu;
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
06/03/2022
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. W załączeniu pełna treść ogł
Raport roczny za 2021 rok obrotowy
05/31/2022
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2021 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport roczny INTERMARUM 2021 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/141337-raport-roczny-intermarum-2021-czesc-1-sprawozdanie-finansow
Informacja o wynikach sprzedaży gry Shelter 69
05/24/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wynikach sprzedaży gry Shelter 69 (dalej: Gra) po okresie siedmiu dób od premiery, której wydawcą jest Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca). Otrzymane dane prezentują się następująco: - 82 tys. zarejestrowanych graczy; - 61 945 dolarów skumulowanego przychodu z gry; - średni wskaźnik konwersji do płacących użytkowników – 3,55%; (210% tego co Brazzers The Game); - średnia lic
Podpisanie aneksu do umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o.
05/16/2022
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku, w którym poinformował o zawarciu z REDDEERGAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie („REDDEERGAMES”) umowy, w zakresie wydania gry Workshop Simulator na konsolę Nintendo Switch oraz Playstation 4 niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 roku podpisał aneks do tej umowy.  Na mocy aneksu rozszerzony został zakres platform, na które REDDEERGAMES będzie wydawcą gry Workshop Si
Przyspieszenie daty premiery gry Shelter 69
05/16/2022
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedziba w Opolu („Spółka”), w odniesieniu do raportu ESPI nr 8/2022 z dnia 04 maja 2022 roku, w którym poinformował o ustaleniu daty premiery gry Shelter 69, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął wraz z wydawcą tej gry, tj.  Nutaku Publishing Limited decyzję, o przyspieszeniu premiery Shelter 69 na dzień 16 maja 2022 roku. Decyzja ta podyktowana jest kwestiami technicznymi po stronie wydawcy. Zarząd przypomina, iż premiera odbędzie się równocześnie w wersji
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
05/13/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport okresowy Intermarum S. A. za I kwartał 2022.pdf [/pdf/Raport%20okresowy%20Intermarum%20S.%20A.%20za%20I%20kwarta%C5%82%202022.pdf]
Ustalenie daty premiery gry Shelter 69
05/04/2022
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedziba w Opolu „Spółka” informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku ustalił wraz z wydawcą, tj.  Nutaku Publishing Limited, datę tzw. hard launch, tj. globalnej premiery gry Shelter 69 równocześnie w wersji na platformy Nutaku oraz Steam, na dzień 17 maja 2022 roku. Shelter 69 będzie produkcją darmową, monetyzowaną poprzez system mikrotransakcji. Shelter 69 to strategia z segmentu Adult Gaming Experience z bogatą warstwą fabularną i ogromną ilością contentu. Zadaniem gracza
Informacja o wynikach gry Workshop Simulator i przesuniecie premiery na konsole
03/18/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informacje o wynikach sprzedaży gry Workshop Simulator (dalej: Gra), której premiera odbyła się 10 marca 2022 r. Wygenerowane dane wg stanu na dzień dzisiejszy prezentują się następująco: - 4 900 sprzedanych egzemplarzy Gry; - 15 500 użytkowników dodało Grę do wishlist na Steam; - 63% pozytywnych opinii na Steam (po wprowadzeniu ostatnich hotfixów 90% nowych opinii o Grze jest pozytywnych). Je
Przesunięcie premiery Workshop Simulator na konsole
03/04/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 07 stycznia 2022 r. w którym poinformował o ustaleniu wspólnej premiery gry Workshop Simulator (dalej: Gra) na PC i konsole na dzień 10 marca 2022 r., informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie przesunięcia premiery Gry na konsole Playstation 5 oraz Xbox Series X/S na dzień 31 marca 2022r. Jednocześnie Zarząd informuje, że premiera Gry na PC nie ulega zmianie i będzie ona miała
Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
02/24/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 lutego 2022 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, której celem jest wprowadzenie akcji serii E, F, G, H, I, J oraz K Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „In
Rozpoczęcie testów gry Shelter 69
02/15/2022
Informujemy, że zgodnie z zapowiedziami wystartowały dziś testy gry Shelter 69, których celem jest analiza i optymalizacja KPI oraz przeprowadzenie szerszych analiz, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość techniczną gry. Wszystkich zainteresowany, do przetestowania naszej produkcji zapraszamy pod adres: https://www.nutaku.net/games/shelter-69/ Życzymy miłej gry.
Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
02/14/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za IV kwartał 2021.pdf [/pdf/Raport%20okresowy%20Intermarum%20S.%20A.%20za%20IV%20kwarta%C5%82%202021.pdf]
Ustalenie daty Soft Launch gry Shelter 69 oraz zawarcie aneksu do umowy w zakresie wydania tej gry
02/07/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2022 roku, powziął informację od Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca) o obustronnym podpisaniu aneksu do umowy z dnia 3 maja 2019 r. na produkcję gry Shelter 69 (dalej: Gra), w którym m.in. uzgodniono warunki finansowania końcowego etapu produkcji Gry, warunki rozliczania zysków ze sprzedaży oraz ustalono datę startu "Soft Launch" na 14-16 lutego 2022 roku. W wyniku zawarteg
Zawarcie umowy w zakresie wydania gry Workshop Simulator na konsolę Nintendo Switch oraz Playstation 4
01/25/2022
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2022 roku, zawarł z REDDEERGAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: REDDEERGAMES) umowę, na mocy której REDDEERGAMES będzie wydawcą gry Workshop Simulator (dalej: Gra) na konsole Nintendo Switch oraz Playstation 4. Na mocy zawartej umowy, Emitent udzielił Wydawcy na wyłączność na okres 10 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy), bez ograniczeń terytorialnych wszelkich niezbędnych praw i
Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
01/19/2022
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku otrzymał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy działalność Spółki dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących gier komputerowych wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 6a pkt 26 ustawy o CIT, tj. czy Spółka uprawniona będzie do zastosowania preferencyjnej stawk
Ustalenie wspólnej premiery gry Workshop Simulator na PC i konsole
01/07/2022
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 28/2021 z dnia 01 października 2021 r. w którym poinformował o przesunięciu daty premiery gry Workshop Simulator na 18 stycznia 2022 r. (dalej: Gra) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o ustaleniu nowej wspólnej daty premiery Gry na platformy: PC, PlayStation oraz Xbox na dzień 10 marca 2022 r. Z uwagi na szybszy od planowanego postęp w pracach nad wersją na konsole PlayStation oraz Xbox, a ty
Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01/03/2022
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Techniki Okienne sp. z o.o. sp.j. oraz PMP Capital Mariusz Kosmaty sp. k. - osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Mariusz
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r.
12/14/2021
Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dawniej ArtP Capital SA; dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 grudnia 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Szymon Janus – 56 928 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 65,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów. - Wolpi sp. z o.o. – 15 078 032 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,47% liczby głosów na Z
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12/14/2021
Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dawniej ArtP Capital SA; dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2021 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Ponadto, w związku z uchwalonymi zmianami
Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/13/2021
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Szymona Janusa, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Prezes Zarządu). W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie. Zawiadomienie Szy
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 14 grudnia 2021 r.
11/16/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 grudnia 2021 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: 1. Ogłoszenie Zarządu Intermarum o zwołaniu NWZ.pdf [/pdf/1.%20Og%C5%82oszenie%20Zarza%CC%A8du%20Intermarum%20o%20zwo%C5%82aniu%20NWZ.pdf] 2. Projekty uchwał Nadzwycza
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
11/15/2021
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za III kwartał 2021.pdf [/pdf/Raport%20okresowy%20Intermarum%20S.%20A.%20za%20III%20kwarta%C5%82%202021.pdf]
Udostępnienie wersji demonstracyjnej gry Workshop Simulator
10/27/2021
Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2021 z dn. 1 października 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o udostępnieniu od dnia 28 października 2021 r. gry Workshop Simulator (dalej: Gra) w wersji demonstracyjnej na platformie Steam. Niniejsza decyzja jest konsekwencją przesunięcia premiery Gry, co wynikało z ogromnych oczekiwań jakie wzbudziły m.in. portal Game Informer oraz społeczności graczy. Emitent udostępni
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
10/14/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Michała Szymerskiego, w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu p
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
10/14/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Szymona Janusa, w sprawie zmiany dotychczasowego posiadanego udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz w sprawie zmiany dotychczasowego posiadanego udziału ponad 33%  ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1) lit. b)
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/13/2021
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Szymona Janusa, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Prezes Zarządu). W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie. Szymon Janus powiad
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/13/2021
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Michała Szymerskiego, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezes Zarządu). W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie. Michał
Ustalanie daty premiery na PC i rozpoczęcie kampanii promocyjnej gry Workshop Simulator
09/02/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 września 2021 roku ustalił datę premiery gry Workshop Simulator (Gra) w wersji PC na dzień 26 października 2021 roku. Gra będzie dostępna na systemie Windows w cenie $19,99, co plasuje ją w segmencie gier AA o średnim budżecie. Informacje na temat premier na innych platformach zostaną podane w stosownych komunikatach w późniejszym terminie niezwłocznie po ich ustaleniu. Zarząd informuje również, że w dniu 2 września 2021 roku rozpoczęła się
Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
08/13/2021
Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy Intermarum S. A. za II kwartał 2021.pdf [/pdf/Raport%20okresowy%20Intermarum%20S.%20A.%20za%20II%20kwarta%C5%82%202021.pdf]
Podpisanie listu intencyjnego na realizację scenariusza do gier Orange.1 oraz Orange.2
07/26/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej ArtP Capital S.A.; dalej: "INTERMARUM”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 roku INTERMARUM podpisała list intencyjny z Michałem Cholewą o współpracy przy scenariuszach do gier Orange.1 oraz Orange.2. W ramach współpracy Michał Cholewa wesprze rozwój fabularny marek Orange.1 oraz Orange.2. Zakresem prac będzie rozbudowa świata, postaci oraz fabuły, co w perspektywie długoterminowej umożliwi rozwój marek na inne media niż gry komputerowe. Michał
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
06/30/2021
Zarząd INTERMARUM SA (dawniej ArtP Capital SA) z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Wolpi sp. z o.o. – 11.036.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 52,74% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,69% ogólnej liczby głosów, - Techniki Okienne sp. z o.o. Rent sp.k. – 4.980.924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 23,
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
06/30/2021
Zarząd INTERMARUM SA (dawniej ArtP Capital SA) z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Załączniki: INTERMARUM S.A. - Treść uchwał
Informacje ogólne
05/24/2021
Firma: INTERMARUM Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Opole, Polska Adres: ul.  Bartosza Głowackiego 25-27/8B, Opole 45-110 Telefon: +48 515 537 918 E-mail: ir@intermarum.com WWW: www.intermarum.com REGON 160378361 NIP 7543028319 Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji 24 października 2011 r. Kapitał zakładowy 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł ka
Podcast z Szymonem Janusem
06/09/2021
Zapraszamy do posłuchania podcastu na PolskiGamedev.pl pod tytułem "Polska w grze #59: Gry erotyczne i interaktywne porno" gdzie jednym z zaproszonych gości jest Szymon Janus, Prezes Zarządu INTERMARUM S.A. Czy seks się sprzedaje… i dlaczego nie w Niemczech? Gdzie przebiega linia demarkacyjna między erotyką a pornografią? Jakie ograniczenia narzucają sobie twórcy tychże, a jakie nakładają na nich cenzorzy? Odpowiedzi udzielą autorzy Brazzers: The Game i   Lust from Beyond, tj. Pan Szymon Janus
Podsumowanie emisji akcji serii K
06/07/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie połączenia ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu Emiten
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
05/24/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku. Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: 1. Intermarum - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf [https://newconnect.pl/ebi/files/151
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
06/03/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. Załączniki: 1. Ogłoszenie Zarządu INTERMARUM o zwołaniu ZWZ 2021.pdf [/pdf/1.%20Og%C5%82oszenie%20Zarz%C4%85du%20INTERMARUM%20o%20zwo%C5%82aniu%20ZWZ%202021.pdf] 2. Pr
Raport roczny za 2020 rok obrotowy
05/31/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. * Szymon Janus - Prezes Zarządu * Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu Załączniki: Raport roczny INTERMARUM 2020 - cześć 1 Sprawozdanie finansowe.pdf [/pdf/Raport%20roczny%20
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail
05/27/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Spółki na nowy adres: intermarum.com oraz adresu e-mail na: ir@intermarum.com. Niniejsze związane jest z zarejestrowaniem w dniu 20 maja 2021 r. połączenia Spółki z Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz zmianą nazwy Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe prze
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pani Haliny Mazurek, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o obniżeniu
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Wolpi Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – spółki Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
05/26/2021
Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z 13 stycznia 2021 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. z 28 maja 2021 r. na dzień 31 maja 2021 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/25/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Artura Górskiego, w sprawie przekroczenia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/25/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Szymona Janusa, w sprawie przekroczenia progu 33 i 1/3% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 33 1/3
Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05/25/2021
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego, osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Mariuszem Kosmatym – Członkiem rady Nadzorczej). W załączeniu
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/25/2021
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Michała Szymerskiego, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezes Zarządu). W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie. Michał
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/25/2021
Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Szymona Janusa, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Prezes Zarządu). W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie. Szymon Janus powi
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii K
05/24/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent; wcześniej: ArtP Capital S.A.) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyznania akcji Emitenta serii K na rzecz dotychczasowych wspólników spółki pod firmą INTERMARUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej: Przyznanie). Mocą uchwały, w związku z dokonaniem w dniu 20 maja 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zak
Zarząd
02/04/2021
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie
Rada Nadzorcza
05/23/2021
Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorcze
Biegły Rewident
05/24/2021
Funkcję Biegłego Rewidenta pełni aktualnie Agnieszka Wesołowska – Biegły Rewident, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska ul. Tęczowa 25/5, 45-759 Opole wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3980
Animator Rynku
05/24/2021
Funkcję Animatora Rynku pełni Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski BDM SA ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała telefon: (33) 812-84-40
Autoryzowanany Doradca
05/24/2021
Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20 43-300 Bielsko-Biała tel.: (33) 816 17 56 tel.: (33) 822 14 10 Strona: www.bbc-polska.com e-mail: bbc@bbc-polska.com
Kalendarium
05/24/2021
Zarząd spółki Intermarum SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: • raport za IV kwartał 2023 roku - w dniu 14.02.2024 roku, • raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 14.05.2024 roku, • raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 14.08.2024 roku, • raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 14.11.2024 roku, Raport roczny za 2023 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2024 roku.
Strategia rozwoju spółki na lata 2021-2023
05/24/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. (dawna ArtP Capital SA) z siedzibą w Opolu informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021 r. przyjął nową Strategię rozwoju Spółki na lata 2021–2023 . Przyjęcie Strategii jest konsekwencją rozpoczętej procedury połączenia ze spółką Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , w ramach której w dniu 21 grudnia 2020 r. został podpisany Plan Połączenia oraz skoncentrowaniu działalności w branży związanej z produkcją gier. Jednocześnie w związku z przyjęciem Strategii, Zarząd odwołuje po
Działalność Spółki
05/26/2021
Zlokalizowane w Opolu INTERMARUM już od ponad 10 lat tworzy gry na PC i urządzenia mobilne. W ostatnich latach Frma dynamicznie się rozwija - również dzięki ekspansji w niszę gier dla dorosłych - i obecnie zatrudnia niemal 40 osób, w tym weteranów branży z wieloletnim doświadczeniem przy grach AA i AAA. Działalność spółki związana jest przede wszystkim z tworzeniem gier na wszystkie możliwe platformy. Spółka działa na rynku Gamedav dwutorowo. Pierwszym jest tworzenie adult gaming experience pod
Akcjonariat
05/24/2021
Struktura akcjonariatu na dzień 14 października 2021 r. Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Szymon Janus 56 938 947 56 938 947 34,51% 34,51% Wolpi Sp. z o.o. 15 654 649 15 654 649 9,49% 9,49% Michał Szymerski 12 027 840 12 027 840 7,29% 7,29% Artur Górski 9 035 280 9 035 280 5,48% 5,48% January Ciszewski 9 035 280 9 035 280 5,48% 5,48% Pozostali akcjonariusze 62 307 630 62 307 630 37,76% 37,76% RAZEM
Dokument informacyjny
05/24/2021
Dokument Informacyjny ArtP Capital S.A. znajduje się na stronie internetowej www.newconnect.pl. Dokument można pobrać klikając w poniższy link: Dokument informacyjny [/pdf/Dokument-informacyjny-TYLKO-PILKA-SA.pdf]
Zarejestrowanie przez Sąd połączenia z INTERMARUM sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
05/23/2021
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent, Spółka Przejmująca; wcześniej ArtP Capital S.A.) informuje, iż w dniu 20 maja 2021 r. powziął na podstawie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS informację, o zarejestrowaniu w dniu 20 maja 2021 r. połączenia Emitenta z INTERMARUM sp. z o.o. (dalej: INTERMARUM, Spółka Przejmowana). Połączenie jest efektem podjętych przez Emitenta oraz INTERMARUM uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował odpowiedni
Czat inwestorski z prezesem zarządu spółki Intermarum - Szymonem Janusem
05/26/2021
W czwartek 20 maja o godzinie 11:00 odbędzie się prezentacja firmy INTERMARUM SA oraz czat inwestorski z prezesem zarządu - Szymonem Janusem. Celem spotkania jest przedstawienie obecnych działań firmy, projektów, zespołu i planów na przyszłość. INTERMARUM to niemal 40-osobowe opolskie studio tworzące gry komputerowe, oparte o dwa filary działalności. Pierwszy z nich to tworzenie gier AA+/Premium Indie, pod marką INTERMARUM, pod którą pracowano m.in. przy takich tytułach jak Leisure Suit Larry:
Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. * Szymon Janus - Prezes Zarządu * Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu Raport okresowy ArtP Capital S.A. za I kwartał 2021 [/pdf/Raport-okresowy-ArtP-Capital-S.A.-za-
Podpisanie umowy o współprodukcję gry z Destructive Creations Sp. z o.o
05/24/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP) informuje, iż w dniu 13.05.2021 roku Spółka podpisała umowę (dalej: Umowa) o współprodukcji gry z firmą Destructive Creations Sp. z o.o. (dalej: Destructive Creations). Przedmiotem Umowy jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2 (dalej: Gra). Cena sprzedaży, termin wydania i termin ujawnienia szczegółów projektu zależny jest w pełni od Destructive Creations. Wyn
Informacja o wynikach gry Brazzers The Game
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP Capital) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu spółki INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: INTERMARUM, z którą jest w trakcie procesu połączenia, informację o szacunkowych wynikach gry Brazzers The Game (dalej: Gra) po okresie siedmiu dób od premiery, której wydawcą jest Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca). Otrzymane dane prezentują się następująco: - 125 tys. zarejestrowanych graczy; - 62 tys. dolarów sku
Otrzymanie informacji o premierze gry „Brazzers The Game” od INTERMARUM
05/26/2021
Zarząd ArtP S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od INTERMARUM sp. z o.o. (dalej: INTERMARUM), z którą jest w trakcie procesu połączenia informację, że INTERMARUM w dniu dzisiejszym ustaliła z Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca) datę rozpoczęcia rejestracji graczy na grę „Brazzers The Game” (dalej: Gra) na 8 kwietnia 2021 roku oraz datę premiery Gry na 22 kwietnia 2021 roku. Zarząd ArtP wyjaśnia, iż Gra przynależy do gatunku "Casual" w segmencie
List Szymona Janus do Akcjonariuszy
05/26/2021
Szanowni Państwo, dnia 1 kwietnia 2021 zostałem powołany na stanowisko Prezesa Zarządu firmy ArtP Capital S.A., a już niebawem INTERMARUM S.A. Korzystając z tej okazji chciałbym przedstawić Państwu siebie jak i swoją wizję prowadzenia i rozwijania firmy. Z rynkiem gier jestem związany od ponad 20 lat, kiedy to jak wielu najbardziej dzisiaj doświadczonych pracowników branży, rozpocząłem prace przy tworzeniu amatorskich projektów gier, nie stroniąc również od pisania o grach dla popularnych wówc
Powołanie Członków Zarządu
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania (od dnia podjęcia uchwały) do składu Zarządu: - Pana Szymona Janus, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, - Pana Michała Szymerskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe Panów Szymona Janus i Michała Szymerskiego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do
List do Akcjonariuszy od Piotra Wołąsewicza
05/26/2021
Szanowni Państwo, W dniu wczorajszym, tj. 31 marca 2021 roku, złożyłem rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ArtP Capital S.A. Jestem dumny, że mogłem swoim wysiłkiem doprowadzić do końca projekt związany z połączeniem ArtP Capital S.A. z Intermarum Sp. z o.o. Ta chwila jest kamieniem milowym w rozwoju naszej Spółki. Zostawiam Naszą firmę z Panem Szymonem Janus, który stanie za jej sterami. Uważam go za bardzo sprawnego menadżera, który spełnia wszystkie kryteria do tego, by ArtP Capit
Rezygnacja Prezesa Zarządu
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. Pan Piotr Wołąsewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia. Rezygnację swą zaargumentował wykonaniem zadania jakim było zakończenie procesu fuzji Spółki ze spółką Intermarum Sp. z o.o. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obr
Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 marca 2021 roku. Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie tych zmian, wskazując treść dotychczasową oraz uchwaloną. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 marca 2021 r.
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 marca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 1. Wolpi sp. z o.o. – 11 036 617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 38,78% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 21,41% ogólnej liczby głosów, 2. Techniki Okienne sp. z o.o. Rent sp.k. – 4 980 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło
Uzupełnienie do raportu EBI nr 6/2021 z dn. 29.03.2021 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w związku z opublikowanym 29 marca 2021 r. raportem EBI nr 6/2021, w którym Spółka poinformowała o powołaniu 29 marca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję następujących osób: - Pana Piotra Janusa, - Pana Łukasza Borchmanna, - Pana Zbisława Lasek, - Pana Marcina Pilcha, niniejszym w trybie uzupełnienia do tego raportu przekazuje życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rad
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ArtP Capital SA z Intermarum Sp. z o.o.
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP Capital) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intermarum Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) podjęły uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na połączenie obu podmiotów (dalej: połączenie), zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 21 grudnia 2020 r. Planem Połączenia (dalej: Plan Połączenia). Zarząd wskazuje, iż Połączenie
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na podstawie których do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję powołało następujące osoby: - Pana Piotra Janusa, - Pana Łukasza Borchmanna, - Pana Zbisława Lasek, - Pana Marcina Pilcha. Życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Zarząd przekaże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt
Zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. zawarł z VENET-LUX Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VENET-LUX) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest zakup 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (dalej: Technologia), za cenę 300.000,00 zł netto. Kwota zostanie uiszczona na rachunek bankowy VENET-LUX. Zarząd wskazuje, iż w związku z zawarciem Umowy, Spółka posiada 100% praw do Technologii. Pods
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z p. Agnieszką Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3980, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i o
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o.
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej jako „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., zwanej dalej k.s.h.) w związku z art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 4021 k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta jako Spółką Przejmującą ze spółką INTERMARUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Jakuba Kani 14/
Podcast z Szymonem Janusem prezesem Intermarum Sp. z o.o.
05/26/2021
Szymon Janus założyciel, Prezes i Dyrektor Kreatywny w firmie Intermarum sp. z o.o. Od młodości związany z grami, zarówno jako recenzent jak i twórca amatorskich produkcji z których wywodzi się znaczna część starego pokolenia polskich twórców gier. Od lat aktywnie uczestniczy też w życiu branżowym. Twórca pierwszego raportu o zarobkach w branży jak i serwisu o polskich grach - „Polski GameDev”, co otworzyło mu drzwi do współpracy m.in. z Ministerstwem Gospodarki. Kilkukrotnie występował na branż
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o.
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej jako „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., zwanej dalej k.s.h.) w związku z art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 4021 k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta jako Spółką Przejmującą ze spółką INTERMARUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Jakuba Kani
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r.
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2021 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej od następujących osób: - Pana Piotra Kosmaty, - Pani Małgorzaty Stolarczyk, - Pana Grzegorza Stolarczyk, - Pana Tomasza Adamus. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień i godzinę odbycia najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Info
Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport okresowy ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2020 [/pdf/Raport-okresowy-ArtP-Capital-S.A.-za-IV-kwarta%C5%82-2020.pdf]
Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: * raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku - w dniu 15.02.2021 roku, * raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 14.05.2021 roku, * raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 13.08.2021 roku, * raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 15.11.2021 roku, Raport roczny za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości
Połączenie spółek
01/09/2021
Zarząd INTERMARUM sp. z o.o. z siedzibą w Opolu niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. podpisał z ArtP Capital SA Plan Połączenia.
Zmiana Strategii rozwoju Spółki
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021 r. przyjął nową Strategię rozwoju Spółki na lata 2021–2023 (dalej: Strategia). Przyjęcie Strategii jest konsekwencją rozpoczętej procedury połączenia ze spółką Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum), w ramach której w dniu 21 grudnia 2020 r. został podpisany Plan Połączenia (por. raport ESPI nr 26/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r.) oraz skoncentrowaniu działalności w branży związanej
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Rent sp. k.., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczny
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pani Haliny Mazurek, w sprawie przekroczenia progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 5 % ogólnej li
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Wolpi Sp. z o.o. o obniżeniu udziału poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) oraz  art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i war
Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie (zmiana przekazanego wcześniej zawiadomienia) w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Wolpi Fund Management Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w S
Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie (zmiana przekazanego wcześniej zawiadomienia) w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Tomasza Adamus - osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje o
Podpisanie Planu Połączenia z Intermarum sp. z o.o.
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP Capital) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r., w którym informował o podpisaniu Listu intencyjnego (aneksowanego w dniach 27 sierpnia 2020 r. – ESPI nr 5/2020 oraz 15 października 2020 r. – ESPI nr 9/2020), raportu ESPI nr 19/2020 z dn. 19 listopada 2020 r., w którym poinformował o otrzymaniu wycen wartości Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) oraz ArtP Capital oraz przystąpieniem do procesu
Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Tomasza Adamus - osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie. Podstawa
Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Wolpi Fund Management Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzyman
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 11 grudnia 2020 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.155.666,60 zł oraz wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego zmiany w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.635.666,60 zł do 5.155.666,60 zł wynika z subskrypcji 15.200.000 a
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiąz
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez Niego progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „
Umorzenie postępowania w sprawie dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2020 z dn. 2 listopada 2020 r. w którym poinformował o wysłaniu do Komisji Nadzoru Finansowego pisma w sprawie wycofania wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, tym samym wnosząc o umorzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania w oparciu regulacje art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła d
Zawarcie Term Sheet
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP Capital) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r., w którym informował o podpisaniu Listu intencyjnego (aneksowanego w dniach 27 sierpnia 2020 r. – ESPI nr 5/2020 oraz 15 października 2020 r. – ESPI nr 9/2020), a także w nawiązaniu do raportu ESPI nr 19/2020 z dn. 19 listopada 2020 r., w którym poinformował o otrzymaniu wycen wartości Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) oraz ArtP Capital oraz p
Otrzymanie wycen wartości Intermarum oraz Emitenta oraz przystąpienie do procesu negocjacji w związku z nabyciem Intermarum lub połączeniem z Intermarum
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r., w którym Spółka poinformowała o podpisaniu z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum), w której posiadają łącznie 100% udziałów listu intencyjnego (dalej: List intencyjny), aneksowanego w dniach 27 sierpnia 2020 r. i 15 października 2020 r. (por. ESPI nr 5/2020 z dn. 27 sierpnia 2020 r. i ESPI nr 9/2020 z dn. 15 pa
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/26/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiąz
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
05/26/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za III kwartał 2020 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) - 4) oraz ust. 4.2 w odnies
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J. Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika N
Zawarcie umów potrącenia wierzytelności / Opłacenie akcji serii J
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. Spółka zawarła z podmiotami będącymi pożyczkodawcami Spółki umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności _dalej: Umów_. Na podstawie Umów, dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce pożyczek w łącznej wysokości 1 520 000,00 zł. Potrącenia wzajemnych wierzytelności dokonano łącznie z 28 osobami fizycznymi i prawnymi, w tym osobami powiązanymi ze Spółką. Umowy zostały
Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. wysłał do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie wycofania wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (dalej: Wniosek), tym samym wnosząc o umorzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania w oparciu regulacje art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wycofanie Wniosku jest konsekwencją przyjętej w dniu 8 listopada 2019 r. strategii rozwo
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiąz
Nabycie praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej od Arfixer sp. z o.o. i sprzedaż udziałów w spółkach Arfixer sp. z o.o. i Berendowicz&Kublin SA
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. zawarł z ARFixer sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiadał 60% udziałów; dalej: ARFixer) umowę (dalej: Umowa 1), której przedmiotem jest sprzedaż technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych (dalej: Technologia). Na podstawie Umowy 1, Emitent nabył 60% praw do Technologii za cenę 60,00 zł. Świadczenia ob
Sprzedaż udziałów w spółkach DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2020 r. zawarł z VENET-LUX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VL) umowy, mocą których sprzedał VL: - 2.400 udziałów w spółce DYOR sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: DYOR) o wartości nominalnej 50 zł każdy, które stanowią 39,34% kapitału zakładowego za łączną cenę 12.000,00 zł; - 10 udziałów w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Amabee) o wartości n
Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. zawarł z VENET-LUX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VL) umowę, mocą której sprzedał VL 3980 udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: PSA) o wartości nominalnej 50,00 każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 199.000,00 zł, które stanowią 39,8% udziału w kapitale podstawowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały sprzedane za łączną cen
Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r. oraz do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 27 sierpnia 2020 r. w których poinformował o podpisaniu z udziałowcami Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) Listu intencyjnego (dalej: List intencyjny) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. Spółka podpisała z udziałowcami w Intermarum posiadającymi 100% udziałów, tj. 1.395 udziałów o wartości nominalnej 50,00
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiąz
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania w dniu 24 września 2020 roku zmian w Statucie Spółki, dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r. W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem, a także tekst jednoli
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiąz
Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2020 r. zawarł z Wolpi Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Wolpi) umowę, mocą której sprzedał Wolpi 30 udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Ideal) o wartości nominalnej 50,00 każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł, które stanowią 30% udziału w kapitale podstawowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Transakcja nastąpiła w kwocie równej wartości
Informacja dla Akcjonariuszy
05/27/2021
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy, których akcje nie zostały upublicznione (tj. nie zostały wprowadzone na rynek), o złożenie do spółki posiadanych odcinków zbiorowych akcji (jeśli ów odcinki zostały wydane), lub podpisanie oświadczenia, że akcje objęte zgodnie z umowami objęcia akcji nadal są w ich posiadaniu. W razie pytań jest
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 1. Wolpi sp. z o.o. – 10 900 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 58,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,98% ogólnej liczby głosów, 2. Techniki Okienne sp. z o.o. Rent sp.k. – 4 980 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,58% li
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, podjęło m.in. uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.  Mocą uchwał do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: - Mariusz Kosmaty, - Grzegorz Stolarczyk, - Małgorzata Stolarczyk, - Tomasz Adamus, - Piotr Kosmaty. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane ż
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje ponadto wyszczególnienie tych zmian, wskazując treść dotychczasową oraz uchwaloną. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za I kwartał 2020 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) - 4) oraz ust. 4.2 w odniesieni
Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football Academy
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 r. zawarł z Football Academy sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: FA) porozumienie (dalej: Porozumienie), mocą którego Strony postanowiły zawiesić współpracę wyrażoną w liście intencyjnym z dnia 5 listopada 2019 r. do chwili uspokojenia się sytuacji w Polsce i na świecie, wywołanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Porozumienie weszło w życie w dniem podpisania. Zarząd przypomina, iż o podpisaniu lis
Podpisanie listu intencyjnego
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 sierpnia 2020 r. Spółka podpisała z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami w spółce Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu („Intermarum”), w której posiadają łącznie 100% udziałów, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy List intencyjny („List intencyjny”), w którym Strony wraziły wolę podjęcia współpracy. Na podstawie Listu intencyjnego, Strony uzgodniły, iż: - do dnia 22 sierpnia 2020 r. wykonana z
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Kompletna dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrot
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok obrotowy
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. * Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu * Magdalena Laszczak - Prokurent Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe XML [/pdf/Jednost
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok obrotowy
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2019 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. * Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu * Magdalena Laszczak - Prokurent Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2019 - cześć 1 Sprawozdanie finansow
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. (w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.) oraz raportów nr 5/2020 z dnia 22 maja 2020 r. i nr 6/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. (w których poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.), informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. z
Dokonanie odpisów aktualizujących
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. dokonał odpisu aktualizacyjnego na należności od spółki Marioss Sp. z o.o. na kwotę 300 000,00 zł, które wynikają ze sprzedaży przez Spółkę do Marioss sp. z o.o. udziałów w spółce Joy School Sp. z o.o. Spółka Marioss Sp. z o.o. w dniu 19 stycznia 2018 r. została wykreślona z rejestru KRS i próby odzyskania należności były bezowocne. Ponadto Zarząd zdecydował się również na dokonanie całkowitego o
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. (w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.) oraz raportu nr 5/2020 z dnia 22 maja 2020 r. (w którym poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.), informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. z dnia 22 czerwca 2020 r. na dzień 29 cze
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. z dnia 25 maja 2020 r. na dzień 22 czerwca 2020 r. Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związan
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za I kwartał 2020 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) - 4) oraz ust. 4.2 w odniesieni
Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z dn. 24.04.2019 r. - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
05/27/2021
Zarząd spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 3/2019 z dn. 24 kwietnia 2019 r., w którym Spółka poinformowała o zawarciu umowy z biegłym rewidentem. W raporcie tym wskazano, iż umowa dotyczy przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTP Capital SA za rok obrotowy 2018, podczas, gdy umową objęte jest
Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2019 [/pdf/Skonsolidowany-Raport-okresowy-Grupy-Kapita%C
Daty przekazywania raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w 2020 roku
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane będą publikowane w następujących terminach: • raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku - w dniu 13.02.2020 roku, • raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2020 roku - w dniu 14.05.2020 roku, • raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2020 roku - w dniu 13.08.2020 roku, • raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2020 rok
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku ArtP Capital S.A.
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” * Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu * Magdalena Laszczak - Prokurent Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A
Zatwierdzenie przez Zarząd ArtP Capital S.A. strategii rozwoju Spółki na lata 2019-2022
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital S.A z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, że w dniu 08.11.2019 r. przygotował i przyjął uchwałą Zarządu strategię rozwoju Spółki na lata 2019-2022. Głównym założeniem strategii jest reorganizacja Spółki i powrót do działalności sportowo-medialnej. W ramach doświadczenia oraz potencjałów stworzonych w ostatnich latach przy inwestowaniu w spółki nowych technologii oraz w związku z nawiązaniem współpracy ze sportową spółką Football Academy sp. z o.o. („Partner”), Zarząd Spółk
Podpisanie listu intencyjnego
05/27/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 05 listopada 2019 r. Spółka podpisała ze spółką Football Academy Sp. z o.o. z siedzibą Opolu („FA”) list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie przez Strony woli współpracy w zakresie: - opracowania platformy technologicznej wspomagającej działania szkoleniowe dzieci i młodzieży, - wsparcia technologicznego w zakresie transferu technologii oraz wdrożenia projektów, - wymiany kadr, potencjałów oraz doświadczeń.
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” * Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu * Magdalena Laszczak - Prokurent Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., w dniu 28 czerwca 2019 roku
05/27/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019
05/27/2021
Zarząd Spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 1. WOLPI Sp. z o.o. - 10 900 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,98%ogólnej liczby głosów, 2. Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K. - 1 480 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowił
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/09/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę za
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/09/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę za
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/09/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę za
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
06/09/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok obrotowy
06/09/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2018 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe.pdf [/pdf/112310-jednostkowy-raport-roczny-artp-capital-2018-czesc-1-sprawozdanie-finansowe.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok obrotowy
06/10/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2018 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe.pdf [/pdf/112306-skonsolidowany-raport-roczny-artp-capita
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę za
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 22.05.2019 r. dokonał odpisu aktualizacyjnego posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce ARFixer Sp. z o.o. na kwotę 840.000,00 zł, wskazując tym samym wartość posiadanych udziałów w tej spółce na kwotę 0,00 zł. Niniejszy odpis aktualizacyjny będzie uwidoczniony w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, przez co sprawozdanie to zostanie odpowiednio skorygowane. Powodem tej decyzji jest fakt, iż spółka ARFixer
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2019.pdf [/pdf/111023-skonsolidowany-raport-ok
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
06/10/2021
Zarząd spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 24.04.2019 r. zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Helena Musialik-Imiełowska – Biegły Rewident, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3953, umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTP Capital SA
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę za
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę za
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawi
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie. Zawiadomienie Pio
konsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2018 [/pdf/108827-skonsolidowany-raport-okr
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019
06/10/2021
Zarząd spółki ARTP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2019 r.: 1. raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14 lutego 2019 r., 2. raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 r. – w dniu 14 maja 2019 r., 3. raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 r. – w dniu 14 sierpnia 2019 r., 4. r
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2018 [/pdf/107840-skonsolidowany-raport-o
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.
06/10/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2018 [/pdf/106399-skonsolidowany-rapo
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – zmiana zawiadomienia opublikowanego w dniu 27.07.2018 r.
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu _"Spółka"_ informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. Otrzymane zawiadomienie jest zmianą zawiadomienia otrzymane
Rozwiązanie umowy na realizację projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie opolskim
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2018 r. otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu informację o rozwiązaniu umowy nr RPOP.07.03.00-16-0045/16 w ramach projektu "Pracujemy u siebie!", który miał być realizowany w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII -
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu _"Spółka"_ informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Piotra Kosmaty, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawi
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 ARTP S.A.
06/10/2021
Zarząd Spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 1. WOLPI Sp. z o.o. - 11 084 884 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 79,25% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 30,49% ogólnej liczby głosów, 2. Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K. - 1 480 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowi
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., w dniu 28 czerwca 2018 roku.
06/10/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku
06/10/2021
Zarząd ArtP Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 13.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu znajduje się pełny tekst ogłoszenia oraz projekty uchwał objętych ustalonym porządkiem obrad. Wymienione dokumenty zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.artpcapital.pl wraz z formularzami pełnomocnictw, zgodnie z art. 402(3)
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok obrotowy
06/16/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Załączniki: Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2017 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe [/pdf/103072-jednostkowy-raport-roczny-artp-capital-2017-czesc-1-sprawozdanie-finansowe.pdf]
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok obrotowy
06/16/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2017 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Załączniki: Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2017 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe [/pdf/103060-skonsolidowany-raport-roczny-artp-capital-20
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.
06/16/2021
Treść: Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załącznik: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2018 [/pdf/Skonsolidowany-Raport-
Rezygnacja z projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie opolskim
06/16/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2018 r. otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu potwierdzenie odbioru pisma dotyczącego rezygnacji z realizacji projektu pn. „Pracujemy u siebie!”, nr RPOP.07.03.00-16-0045/16 w ramach Działania 7.3. Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż rezygnacja z dalszej realizacji projektu została spowodowana problemami z rekrutacją 80 uczestników do projektu, które wynikają z wygórowanyc
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
06/16/2021
Zarząd spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 23.03.2018 r. zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Helena Musialik-Imiełowska – Biegły Rewident, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3953 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTP Capital SA z
Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
06/16/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2017 [/pdf/Skonsolidowany-Raport-okre
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 ARTP CAPITAL S.A.
06/16/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2018 r.: 1. raport okresowy za IV kwartał 2017 r. – w dniu 14 lutego 2018 r., 2. raport okresowy za I kwartał 2018 r. – w dniu 14 maja 2018 r., 3. raport okresowy za II kwartał 2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 r., 4. raport okresowy za III kwartał 2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 r. Rap
Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2017 [/pdf/97935-skonsolidowany-rap
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w województwie opolskim
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Pracujemy u siebie!" w województwie opolskim, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3. Wartość projektu wynosi 2 963 964,00 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 2 923 765,80 zł. Głównym cel
Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Załączniki: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2017. za II kwartał 2017 [/pdf/96310-
Pozytywna ocena wniosku na dofinansowanie realizacji projektu
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu "Spółka", informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 sierpnia 2017 roku otrzymał informację od Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, iż złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Pracujemy u siebie!" w województwie Opolskim, został oceniony pozytywnie. Wartość projektu wynosi 2 963 964,00 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 2 923 765,80 zł. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na teren
Zbycie udziałów w spółce Swing Controllers Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 r. zawarł umowy sprzedaży udziałów w spółce Swing ControllersSp. z o.o. z siedzibą w Opolu.W wyniku transakcji, Emitent sprzedał 40 (czterdzieści) udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki pod firmą Swing Controllers Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579612 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Adamus. W związku z wyborem Pana Tomasza Adamus, a także rezygnacją w dniu 27 czerwca 2017 r. Pana Piotra Wołąsewicza, obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: -Przemysław Kuliński -Mariusz Kosmaty -Tomasz Adamus -Grzegorz Stolarczyk -Małgorzata Stolarczyk Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., w dniu 28 czerwca 2017 roku.
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku
Powołanie Prezesa Zarządu
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Spółki Pana Dominika Matusek z chwilą odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Wołąsewicza. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy Pana Piotra Wołąsewicza. Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Reg
Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Wołąsewicza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z oświadczaniem, przyczyną rezygnacji jest zbliżające się zakończenie kadencji Pan Dominika Matusek na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki ARTP Capital S.A. z dniem 28 czerwca 2017 roku i chęcią przedstawienia swojej kandydatury Radzie Nadzorczej do objęc
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _"Spółka"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Pracujemy u siebie!", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8, Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3. Wartość projektu wynosi 4 089 365,50 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 4 001 867,22 zł. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na tereni
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 roku, o godz. 12.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu znajduje się pełny tekst ogłoszenia oraz projekty uchwał objętych ustalonym porządkiem obrad. Wymienione dokumenty zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.artpcapital.pl wraz z formularzami pełnomocnictw, zgodnie z art. 402(3)
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok obrotowy
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2016 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: * Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2016 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe [https://newconnect.pl/ebi/files/92521-skonsolid
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok obrotowy
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: * Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2016 - cześć 1 Sprawozdanie Finansowe [https://newconnect.pl/ebi/files/92528-jednostkowy-raport-roczny-artp-capital-2016-cze
Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: * Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2017 [/pdf/90962-skonsolidowan
Pozytywna ocena wniosku na dofinansowanie realizacji projektu
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 maja 2017 roku otrzymał informację od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, iż złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Pracujemy u siebie!”, został oceniony pozytywnie. Wartość projektu wynosi 4 089 365,50 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 4 001 867,22 zł. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-
Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: * Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2016 [/pdf/88385-skonsolidow
Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Wojciecha Radziewicza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2017 roku. Zgodnie z oświadczaniem, przyczyną rezygnacji jest objęcie przez Pana Wojciecha Radziewicza nowej funkcji w innej Spółce i wynikających z tego powodu możliwości powstania konfliktu interesu. Podstawa prawna: §3 ust. 1pkt 7)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Al
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2017 r.: 1. raport okresowy za IV kwartał 2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 r., 2. raport okresowy za I kwartał 2017 r. – w dniu 12 maja 2017 r., 3. raport okresowy za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 r., 4. raport okresowy za III kwartał 2017r. – w dniu 14 listopada 2017 r. Raport r
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Mariusza Kosmaty o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art.
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Wolpi Fund Managment Sp. z o.o. o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podst
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 1/3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Wolpi Sp. z o.o. o przekroczeniu(pośrednio) progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z d
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2016 roku otrzymał z Sądu Rejonowego w Opolu informację, o zarejestrowaniu w dniu 16 listopada 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.635.666,60 złotych oraz zmian w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.545.666,60 złotych do 3.635.666,60 złotych wynika z subsk
Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Emitent") przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: * Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2016 [/pdf/870
Zakończenie subskrypcji akcji serii I
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 4 lipca 2016 r., o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2016, z dnia 05 lipca 2016 r., podaje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję określ
Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu(„Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Wolpi Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane
Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 03 października 2016 roku została rozwiązana – za porozumieniem stron – umowa z IPO Doradztwo Kapitałowe SA,o wykonywanie na rzecz Spółki zadań Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym z dniem 03 października 2016 roku IPO Doradztwo Kapitałowe SA przestaje pełnić dla Spółki funkcję Autoryzowanego Doradcy. Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do R
Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
06/18/2021
Zarząd ARTP Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 03 października 2016 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe SA świadczyć będzie na rzecz spółki ArtP Capital SA usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Syste
Zbycie udziałów w spółce Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 9 września 2016 r. zawarł umowę sprzedaży udziałów w spółce Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów ww. spółki, została podana w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2016 w dniu 8 września 2016 r. Emitent sprzedał 40 (czterdzieści) udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki pod firmą Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do re
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów spółki oraz prace nad stworzeniem inkubatora przedsiębiorczości
06/18/2021
Zarząd ARTP Capital S.A. z siedzibą w Opolu "Emitent" informuje o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym tj. 8.09.2016 r. negocjacji dotyczących ewentualnej sprzedaży udziałów spółki Done Storage Sp z o.o., o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 17/2015 w dniu 4 września 2015 r. Spółka ARTP Capital S.A. podczas procesu aktualizacji strategii działania i przeglądu posiadanych aktywów podjęła decyzję o próbie sprzedaży zawieszonego projektu, który z przyczyn osobistych pierwotnych pomysłod
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Emitent") przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: * Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za II kwartał 2016 [/pdf/85311-skonsolidowany-r
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbyło się w dniu 4 lipca 2016 roku.
06/18/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 4 lipca 2016 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obr
Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 4 lipca 2016 roku
06/18/2021
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku Zarząd ArtP Capital S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że obradujące w dniu 4 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 3 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.545.666,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) i dzieli się na 25.456.666 (słownie: dwadzieścia
Powołanie nowego członka do Rady Nadzorczej
06/18/2021
Zarząd ARTP Capital S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 lipca 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej nowego członka. Do Rady Nadzorczej został powołany: Pani Małgorzata Stolarczyk - członek Rady Nadzorczej. 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pani Małgorzata Stolarczyk została powołana na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Jej kadencja upływa z dniem 31 grudni
Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
06/18/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku, otrzymał od swojego akcjonariusza Wolpi Sp. z o.o. zgłoszenie kandydatury Pani Małgorzaty Stolarczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z punktem 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 lipca 2016 roku. Według oświadczenia, które podpisała Pani Małgorzata Stolarczyk, wyraziła ona zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pani Małgorzata Stolarc
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. na dzień 4 lipca 2016 roku.
06/21/2021
Zarząd ArtP Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2016 roku, o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1. W załączeniu znajduje się pełny tekst ogłoszenia oraz projekty uchwał objętych ustalonym porządkiem obrad. Wymienione dokumenty zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.artpcapital.pl wraz z formularzami pełnomocnictw, zgodnie z art. 402(3) KS
Raport roczny za 2015 rok
06/21/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2015 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: * Raport Roczny Spółki ARTP Capital S.A. za 2015 r [/pdf/83003-raport-roczny-spolki-artp-capital-s.a.-za-20
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok.
06/21/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2015 z uwagi na pozyskaną od biegłego rewidenta informację o przesunięciu terminu przekazania Spółce opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Pierwotnym terminem publikacji raportu (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 r. opublikowanym raportem bieżącym 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.) był dzień 3 czerwca 2016 r. Nowy termin
Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
06/21/2021
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki: * Raport okresowy ArtP Capital S.A. za I kwartał 2016 [/pdf/83003-raport-roczny-spolki-artp-capital-s.a.-za-2015-r.pdf]
Oddalenia wniosku w zakresie zarejestrowania podwyższenia kapitału
06/21/2021
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13.04.2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dotyczące rejestracji przedmiotu przeważającej działalności Spółki oraz oddalenia wniosku w zakresie zarejestrowania: I) podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.07.2015 r. (raport EBI nr 13/2015), II) podwyższenia kapita
Starsze raporty ESPI i EBI
05/27/2021
Informujemy, że: -starsze raporty bieżące dostępne są pod linkiem. [http://artpcapital.pl/kategoria/raporty-biezace/] -starsze raporty okresowe dostępne są pod linkiem. [http://artpcapital.pl/kategoria/raporty-okresowe/]

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland