Zarejestrowanie przez Sąd połączenia z INTERMARUM sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki

20th May 2021 · 18:34

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent, Spółka Przejmująca; wcześniej ArtP Capital S.A.) informuje, iż w dniu 20 maja 2021 r. powziął na podstawie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS informację, o zarejestrowaniu w dniu 20 maja 2021 r. połączenia Emitenta z INTERMARUM sp. z o.o. (dalej: INTERMARUM, Spółka Przejmowana). Połączenie jest efektem podjętych przez Emitenta oraz INTERMARUM uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował odpowiednio w raportach ESPI nr 7/2021 z dn. 29 marca 2021 r. oraz EBI nr 7/2021 z dn. 30 marca 2021 r. Ponadto informacje o zamiarze połączenia Emitent przekazywał w raportach ESPI nr 3/2021 z dn. 25 lutego 2021 r. oraz 5/2021 z dn. 12 marca 2021 r.

Zarząd przypomina, iż połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku INTERMARUM (jako spółki przejmowanej) na Emitenta (jako spółkę przejmującą), w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom INTERMARUM na zasadach określonych w Planie Połączenia  (dalej: Plan Połączenia) uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 21 grudnia 2020 r.

Plany Połączenia zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. zostały ogłoszone oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępnione na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:
- przez Emitenta na stronie internetowej: http://artpcapital.pl/informacja/
- przez INTERMARUM na stronie internetowej: https://intermarum.com/polaczenie-spolek
Plan Połączenia został udostępniony przez Emitenta również w drodze załącznika do opublikowanego raportu bieżącego ESPI nr 26/2020 z dn. 21 grudnia 2020 roku.

W związku z połączeniem, zmieniona została firma Emitenta na INTERMARUM Spółka Akcyjna, oraz podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 5.155.666,60 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) do kwoty 16.499.962,60 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) to jest o kwotę 11.344.296 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 113.442.960 (słownie: sto trzynaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Połączeniowe), wyemitowanych trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników INTERMARUM (jako spółki przejmowanej).

Wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane zostaną Akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 1 : 66.928 (tj. na jeden udział INTERMARUM Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej przypada 66.928 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji nowej emisji.

W związku z połączeniem, Emitent będzie prowadził działalność w obszarze działalności prowadzonej dotychczas przez INTERMARUM (jako spółki przejmowanej), tj. w zakresie produkcji gier komputerowych oraz działalności związanej z oprogramowaniem.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zostały zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta dokonane uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 29 marca 2021 r. (EBI nr 7/2021 z dn. 29 marca 2021 r.) oraz zmiany w organach Emitenta (EBI nr 6/2021 z dn. 29 marca 2021 r., 8/2021 z dn. 30 marca 2021 r., 9/2021 z dn. 31 marca 2021 r. oraz 10/2021 z dn. 1 kwietnia 2021 r.).

Ponadto, zarejestrowana została również zmiana adresu siedziby Emitenta na ul. Stanisława Bronicza 3, 45-840 Opole.

W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Statut Spółki Intermarum S.A.

Wyszczególnienie zmian statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland