Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.

31st May 2019 · 12:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S. A..pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji ArtP Capital S.A..pdf

Wzór pełnomocnictwa.pdf

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland