Ustalenie daty Soft Launch gry Shelter 69 oraz zawarcie aneksu do umowy w zakresie wydania tej gry

7th Feb 2022 · 21:21

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2022 roku, powziął informację od Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca) o obustronnym podpisaniu aneksu do umowy z dnia 3 maja 2019 r. na produkcję gry Shelter 69 (dalej: Gra), w którym m.in. uzgodniono warunki finansowania końcowego etapu produkcji Gry, warunki rozliczania zysków ze sprzedaży oraz ustalono datę startu "Soft Launch" na 14-16 lutego 2022 roku.

W wyniku zawartego aneksu, Emitent przejął na siebie cześć odpowiedzialności za ostatni etap produkcji Gry, dzięki czemu uzyskał korzystniejsze warunki podziału zysku ze sprzedaży Gry, w tym uzgodniono, że tylko 50% miesięcznego zysku Emitenta z Gry będzie w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę kosztów poniesionych przez Wydawcę (względem wcześniejszych zapisów umowy, które wskazywały na pokrycie z zysków w pierwszej kolejności kosztów Wydawcy, a dopiero później podział zysków pomiędzy Emitenta a Wydawcę). Ustalono również, że koszty Wydawcy zamkną się w kwocie 96 000,00 $.

Ponadto, Strony postanowiły ustalić, że w wyniku startu w dniach 14-16 lutego 2022 roku  tzw. Soft Launch", rozpoczęte zostaną testy Gry , których celem jest analiza i optymalizacja KPI (Key Performance Indicators - Kluczowe Wskaźniki Rentowności), jak również przeprowadzenie szerszych testów, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość techniczną Gry. Rozpoczęto również negocjacje celem równoczesnej premiery na platformę Wydawcy oraz platformę Steam, a także analizowana jest możliwość wydania Gry na platformę Switch.

Zarząd wskazuje, iż umowa z Wydawcą na wydanie Gry, została podpisana przez Intermarum sp. z o.o. (spółka przejmowana) jeszcze przed połączeniem z Emitentem, które zostało zarejestrowane 20 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland