Powołanie nowego członka do Rady Nadzorczej

5th Jul 2016 · 15:00

Zarząd ARTP Capital S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 lipca 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej nowego członka.

Do Rady Nadzorczej został powołany:
Pani Małgorzata Stolarczyk - członek Rady Nadzorczej.

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pani Małgorzata Stolarczyk została powołana na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Jej kadencja upływa z dniem 31 grudnia 2017 r., a jej mandat upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Urodzona 5 lutego 1957 r. w Opolu. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, Wydział Lekarski (obecnie Uniwersytet Medyczny), który ukończyła w 1984 r. W latach 1975 – 1977 uczęszczała do Pomaturalnego Zawodowego Studium Medycznego w Opolu, Wydział Analityki Medycznej. W latach 1984 - 2000 zatrudniona w ZOZ dla miasta Opole. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniona w SPZOZ „Centrum” w Opolu jako lekarz POZ. W 2002 r. ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Placówkami Medycznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W celu poszerzenia swojej wiedzy ukończyła Akademie Medyczną we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Studium Szkolenia Podyplomowego i Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii (CEDH) we Francji, oraz kursy z Zarządzania Opieką Zdrowotną, jak również Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Nie dotyczy

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pani Małgorzata Stolarczyk w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

7) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pani Małgorzata Stolarczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Małgorzata Stolarczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

-Przemysław Kuliński
-Mariusz Kosmaty
- Wojciech Radziewicz
-Piotr Wołąsewicz
-Grzegorz Stolarczyk
-Małgorzata Stolarczyk

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland