Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

17th Dec 2020 · 24:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 11 grudnia 2020 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.155.666,60 zł oraz wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego zmiany w Statucie Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.635.666,60 zł do 5.155.666,60 zł wynika z subskrypcji 15.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem, a także tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut Spółki ArtP Capital SA

ArtP - Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland