Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

25th Nov 2016 · 14:00

Zarząd spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Mariusza Kosmaty o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ArtP Capital S.A.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Opolu w dniu 16.11.2016 r. akcji serii I Spółki w liczbie 10.900.000, o czym dowiedziałem się w dniu 22.11.2016 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

4 980 614 akcji stanowiących 19,57% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 4 980 614  głosów, co stanowi 19,57% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

4 980 614 akcji stanowiących 13,70% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 4 980 614 głosów, co stanowi 13,70% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 tej ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy – brak takich instrumentów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe,o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 tej ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy – brak takich instrumentów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

4 980 614 głosów stanowiących 13,70%ogólnej liczby głosów spółki ArtP Capital S.A.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland