Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 4 lipca 2016 roku

5th Jul 2016 · 15:00

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku Zarząd ArtP Capital S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że obradujące w dniu 4 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 3 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.545.666,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) i dzieli się na 25.456.666 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, w tym:
1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
2) 1 333 333 (milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3) 1 450 000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4) 1 780 000 (milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5) 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
7) 6.333.333 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
8) 1.493.334 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2. Akcje Spółki zostały opłacone w następujący sposób:
1) Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2) Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

Przyjęta treść § 3 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.635.666,60 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) i dzieli się na 36.356.666 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, w tym:
1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
2) 1 333 333 (milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3) 1 450 000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4) 1 780 000 (milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5) 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
7) 6.333.333 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda,
8) 1.493.334 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
9) 10.900.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2. Akcje Spółki zostały opłacone w następujący sposób:
1) Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2) Akcje serii B, C, D, E, F, G, H i I zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18 upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w formie stanowiącej załącznik do niższego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland