Uzupełnienie raportu nr 8/2023 – Sprzedaż praw do gry Workshop Simulator

11th Sep 2023 · 13:08

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2023 z dn. 8 września 2023 r., w którym poinformował o sprzedaży praw do gry Workshop Simulator (dalej: Gra). W drodze uzupełnienia Zarząd przekazuje, iż przeniesienie na rzecz Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku praw własności intelektualnej do Gry i wszystkich jej części na polach eksploatacji określonych w umowie sprzedaży, nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży tych praw do Gry.

Poniżej Zarząd przekazuje pełną, uzupełnioną treść komunikatu:

„Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) niniejszym informuje, o podpisaniu w dniu 8 września 2023 r. umowy z Sheepyard SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sheepyard), na podstawie której sprzedał Sheepyard prawa do gry Workshop Simulator (dalej: Gra).

Zgodnie z umową, Intermarum przenosi na rzecz Sheepyard Grę jako produkt oraz prawa własności intelektualnej do całości Gry, poszczególnych jej elementów i składników. Intermarum przekaże Sheepyard pełną dokumentację i materiały do Gry umożliwiające jej poprawną obsługę, instalację, konfigurację oraz wdrożenie do systemów informatycznych oraz wdrożenie i dystrybucję na platformach sprzedażowych. Przeniesienie na rzecz Sheepyard praw własności intelektualnej do Gry i wszystkich jej części na polach eksploatacji określonych w tej umowie, nastąpi z chwilą zapłaty przez Sheepyard wynagrodzenia z tytułu sprzedaży tych praw do Gry.

Oprócz kwoty sprzedaży praw do Gry ustalonej przez strony, Sheepyard wypłacać będzie Intermarum przez dwa lata od dnia zawarcia Umowy wynagrodzenie dodatkowe stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży Gry na wszystkich aktualnych i przyszłych platformach, z tytułu wszelkich aktualnych i przyszłych wydań i wersji Gry, a także z tytułu wszelkich dodatków, dodatkowych treści rozszerzających Grę (DLC) oraz mikropłatności.”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland