Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

23rd Dec 2020 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Rent sp. k.., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału poniżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce ArtP Capital SA („Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przeze mnie 3 700 000 akcji serii J oraz zarejestrowaniem w dniu 11 grudnia 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, o czym dowiedziałem się w dniu 17 grudnia 2020 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J posiadałam 203 akcji stanowiących 0,00% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania z nich 203 głosów, co stanowiło 0,00 % ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J posiadam 3 700 203 akcji stanowiących 7,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania z nich 3 700 203 głosów, co stanowi 7,18% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - brak podmiotów zależnych.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
3 700 203 głosów, co stanowi 7,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland