Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.

15th Oct 2020 · 17:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r. oraz do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 27 sierpnia 2020 r. w których poinformował o podpisaniu z udziałowcami Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) Listu intencyjnego (dalej: List intencyjny) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. Spółka podpisała z udziałowcami w Intermarum posiadającymi 100% udziałów, tj. 1.395 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, Aneks nr 2 do Listu intencyjnego.

Na podstawie Aneksu, Strony uzgodniły przede wszystkim, iż zmianie ulega termin wykonania przez niezależny podmiot wyceny udziałów Intermarum z dnia 15 października 2020 r. na nie później niż 30 listopada 2020 r. Wydłużenie realizacji wykonania wyceny związane jest uchwaloną uchwałą o podwyższenie kapitału w Intermarum sp. z o.o. z dnia 14.10.2020r. i wymogiem rejestracji tego podwyższenia przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział KRS (podwyższenie kapitału zakładowego w Intermarum Sp. z o.o. realizowane jest w celu dofinansowania projektów realizowanych przez Intermarum).

Zarząd wskazuje, iż szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron. List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszy List intencyjny w każdym czasie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland