Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6th Jun 2023 · 20:53

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Pana Szymona Janus - akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 (5%) kapitału zakładowego Spółki, w sprawie dodania do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2023 r. następującego punktu:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd publikuje projekt uchwały do tego punktu porządku obrad przekazany przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Projekt uchwały.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland