Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii K

24th May 2021 · 13:13

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent; wcześniej: ArtP Capital S.A.) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyznania akcji Emitenta serii K na rzecz dotychczasowych wspólników spółki pod firmą INTERMARUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej: Przyznanie).

Mocą uchwały, w związku z dokonaniem w dniu 20 maja 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 16.499.962,60 zł w związku z połączeniem spółki INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako spółki przejmowanej z Emitentem jako spółką przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje serii K w łącznej liczbie 13.442.960 (słownie: sto trzynaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, przeznaczonych do przyznania wspólnikom spółki przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez obie spółki w dniu 21 grudnia 2020 roku, które to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało uchwalone w dniu 29 marca 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta i na które w dniu 29 marca 2021 roku wyraziło zgodę Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INTERMARUM Sp. z o.o., Zarząd Emitenta dokonał przyznania akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na rzecz 18 podmiotów, posiadających na dzień 20 maja 2021 roku co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym spółki INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. W zamian za każdy 1 udział posiadany w INTERMARUM Sp. z o.o., przyznano 66.928 akcji serii K Emitenta.

Zarząd przypomina, iż połączenie (o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 12/2021 z dn. 20 maja 2021 r.) jest efektem podjętych przez Emitenta oraz INTERMARUM Sp. z o.o. uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował w raportach ESPI nr 7/2021 z dn. 29 marca 2021 r. oraz EBI nr 7/2021 z dn. 30 marca 2021 r. Ponadto o zamiarze połączenia Emitent informował w raportach nr 3/2021 z dn. 25 lutego 2021 r. oraz 5/2021 z dn. 12 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland