Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

21st Jun 2017 · 19:20

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _"Spółka"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Pracujemy u siebie!", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8, Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3.

Wartość projektu wynosi 4 089 365,50 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 4 001 867,22 zł. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt składa się z trzech etapów: rekrutacji, szkoleń oraz dotacji. W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz weryfikacja predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt polega na wyborze 120 uczestników, z pośród których na podstawie stworzonego biznesplanu wyłonionych zostanie 100 uczestników, którzy otrzymają dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka w okresie 12 miesięcy zobligowana będzie również zapewnić tym osobom wsparcie pomostowe, wsparcie w postaci doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb _mentor_ oraz indywidualne szkolenia.

W ramach zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ARTP Capital S.A. złoży zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, na kwotę nie niższą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania. W przypadku wykazania rażących nieprawidłowości ARTP Capital S.A. zobowiązuje się do zwrotu środków wraz z odsetkami.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland