Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14th Dec 2021 · 16:50

Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dawniej ArtP Capital SA; dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, w związku z uchwalonymi zmianami Statutu Spółki, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian prezentując brzmienie dotychczas obowiązujące oraz brzmienie uchwalone.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

INT - Treść uchwał.pdf

INT - Zmiany Statutu Spółki.pdf

INT - Regulamin Programu Motywacyjnego.pdf

Regulamin Rady Nadzorczej Intermarum S.A.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland