Oddalenia wniosku w zakresie zarejestrowania podwyższenia kapitału

16th Apr 2016 · 19:28

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13.04.2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dotyczące rejestracji przedmiotu przeważającej działalności Spółki oraz oddalenia wniosku w zakresie zarejestrowania: I) podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.07.2015 r. (raport EBI nr 13/2015), II) podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 1/12/2015 Zarządu z dnia 14.12.2015 r. (raport EBI nr 23/2015), III) zmiany § 3 Statutu Spółki na podstawie ww. uchwał. Sąd w swoim postanowieniu oddalił zarejestrowanie Serii I oraz J z powodów złożenia przez Spółkę wniosku o wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powzięcia ww. uchwał.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze, którzy zgodnie z umowami z dnia 08.12.2015 r. oraz 17.12.2015 r., mieli objąć akcje serii I oraz J, podtrzymują swoją decyzję. Zarząd Spółki ponownie przystąpi do procedury podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz J.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland