Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w województwie opolskim

25th Oct 2017 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Pracujemy u siebie!" w województwie opolskim, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3.

Wartość projektu wynosi 2 963 964,00 zł, a kwota dofinansowania na jego realizację 2 923 765,80 zł. Głównym celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Projekt składa się z trzech etapów: rekrutacji, szkoleń oraz dotacji. W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz weryfikacja predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt polega na wyborze 80 uczestników, z pośród których na podstawie stworzonego biznesplanu wyłonionych zostanie 70 uczestników, którzy otrzymają dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka w okresie 12 miesięcy zobligowana będzie również zapewnić tym osobom wsparcie pomostowe, wsparcie w postaci doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb (mentor) oraz indywidualne szkolenia.

W ramach zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ARTP Capital S.A. złoży zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, na kwotę nie niższą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania. W przypadku wykazania rażących nieprawidłowości ARTP Capital S.A. zobowiązuje się do zwrotu środków wraz z odsetkami.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland