Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

14th Oct 2021 · 10:02

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Szymona Janusa, w sprawie zmiany dotychczasowego posiadanego udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz w sprawie zmiany dotychczasowego posiadanego udziału ponad 33%  ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz o zmianie dotychczasowego posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu  INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą 10 000 000 akcji na podstawie umowy cywilno-prawnej z dnia 08.10.2021 r., które to akcje zostały przeksięgowane w dniu 13.10.2021 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed sprzedażą posiadałem 66 938 947 akcji stanowiących 40,57% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania z nich 66 938 947 głosów, co stanowiło 40,57% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadam 56 938 947 akcji stanowiących 34,51% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania z nich 56 938 947 głosów, co stanowi 34,51% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy - brak podmiotów zależnych.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

56 938 947 głosów, co stanowi 34,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland