Tytuł: Podpisanie przez Intermarum SA umowy na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR

19th Aug 2022 · 07:33

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje korektę raportu ESPI nr 17/2022 z dn. 19 sierpnia 2022 r., w którym poinformował o zawarciu umowy z VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR. Korekta jest wynikiem omyłkowego określenia stron w komparycji tego raportu. Poniżej Zarząd przekazuje poprawną treść raportu:

„Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Zarządem VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (dalej: VR Factory) umowę, na mocy której VR Factory otrzymał od Intermarum wyłączne upoważnienie do korzystania z gry Workshop Simulator (dalej: Gra), w tym do korzystania z kodów i plików źródłowych, w celu wykonania portingu Gry na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (dalej: Porting VR) oraz wydania Gry na platformach softwareowo-sprzętowych prowadzących dystrybucję gier w wersji VR. Strony ustaliły, że w pierwszej kolejności nastąpi Porting VR Gry na urządzenia Oculus, co ma nastąpić do końca 2023 r.

Niniejsze upoważnienie zostało udzielone na okres 20 lat od dnia zawarcia umowy. Upoważnienie jest nieograniczone co do terytorium oraz nieograniczone co do typu urządzeń wirtualnej rzeczywistości, których dotyczyć ma Porting VR. VR Factory w zamian za udzielone upoważnienie, zobowiązany będzie to zapłaty na rzecz Intermarum wynagrodzenia w postaci tantiem liczonych od dochodu ze sprzedaży wersji VR Gry, które ustalone zostało na zasadach rynkowych.

Ponadto, VR Factory jest uprawniony do autorskich praw majątkowych do Gry w wersji VR powstałej w wyniku przeprowadzonego Porting VR.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland