Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

9th Dec 2020 · 15:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest piątym, tj. ostatnim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: Inne Uregulowania

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland