Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

25th May 2021 · 16:38

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Artura Górskiego, w sprawie przekroczenia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu („Spółka”):

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana przyznaniem mi na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 24 maja 2021 r. 9.035.280 akcji serii K Spółki, które to akcje zostały przyznane mi w wyniku połączenia Spółki z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w zamian za posiadane udziały w tej spółce oraz zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 maja 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału nie posiadałem akcji Spółki INTERMARUM S.A.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W wyniku przyznania akcji serii K oraz ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego aktualnie posiadam 9.035.280 akcji stanowiących 5,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 9.035.280 głosów, co stanowi 5,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

9.035.280 głosów, co stanowi 5,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland