Zbycie udziałów w spółce Swing Controllers Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

26th Jul 2017 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 r. zawarł umowy sprzedaży udziałów w spółce Swing ControllersSp. z o.o. z siedzibą w Opolu.W wyniku transakcji, Emitent sprzedał 40 (czterdzieści) udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki pod firmą Swing Controllers Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579612 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł ("Spółka").

Sprzedaż powyższych udziałów nastąpiła w drodze umów sprzedaży zawartych przez Emitenta w dniu 26 lipca 2017 r. z trzema osobami fizycznymi (dalej: Kupujący). Emitent zbył na rzecz Kupujących wszystkie posiadane przez siebie 40 (czterdzieści) udziałów w spółce za cenę w łącznej wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). W wyniku transakcji, Emitent nie posiada już udziałów w tej Spółce.

Emitent wskazuje, iż spółkę Swing ControllersSp. z o.o. utworzył wspólnie ze specjalistami z branży IT, pracownikami naukowo-badawczymi Politechniki Opolskiej,jako startup, specjalizujący się w projektowaniu innowacyjnych kontrolerów dedykowanych problematyce zaawansowanego sterowania maszyn przemysłowych. W swojej działalności miał rozwijać własne rozwiązania sprzętowo-programowe przy wsparciu ze strony największych i najbardziej nowoczesnych partnerów przemysłowych. Emitent objął w spółce 40 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych, co stanowiło 40% w kapitale zakładowym spółki. ArtP Capital S.A. zdecydowała się sprzedać udziały w spółce Swing Controllers  Sp. z o.o., gdyż realizowany w niej projekt został zawieszony z przyczyn osobistych pierwotnych pomysłodawców i nie ma możliwości jego dalszej realizacji.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland