Podpisanie listu intencyjnego

4th Aug 2020 · 12:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 sierpnia 2020 r. Spółka podpisała z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami w spółce Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu („Intermarum”), w której posiadają łącznie 100% udziałów, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy List intencyjny („List intencyjny”), w którym Strony wraziły wolę podjęcia współpracy.

Na podstawie Listu intencyjnego, Strony uzgodniły, iż:

- do dnia 22 sierpnia 2020 r. wykonana zostanie przez niezależny podmiot wycena udziałów Intermarum,

- do dnia 07 sierpnia 2020 r. Intermarum otrzyma Listę pytań i materiałów, których przekazanie jest niezbędne do oszacowania wartości Intermarum, a które Intermarum zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania,

- w terminie 7 dni od otrzymania wyceny, Strony przystąpią do negocjacji, których celem będzie określenie ceny nabycia udziałów Intermarum.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. Niniejszy List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron. Niniejszy List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszy List intencyjny w każdym czasie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland