Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

24th Apr 2019 · 14:00

Zarząd spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 24.04.2019 r. zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Helena Musialik-Imiełowska – Biegły Rewident, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3953, umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTP Capital SA za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland