Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

22nd Nov 2016 · 15:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2016 roku otrzymał z Sądu Rejonowego w Opolu informację, o zarejestrowaniu w dniu 16 listopada 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.635.666,60 złotych oraz zmian w Statucie Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.545.666,60 złotych do 3.635.666,60 złotych wynika z subskrypcji 10.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu z dnia 4 lipca 2016 roku.

Jednocześnie Sąd zarejestrował zmiany w Statucie Spółki uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 lipca 2016 roku.

W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem, a także tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland