Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

2nd Nov 2020 · 14:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. wysłał do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie wycofania wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (dalej: Wniosek), tym samym wnosząc o umorzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania w oparciu regulacje art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wycofanie Wniosku jest konsekwencją przyjętej w dniu 8 listopada 2019 r. strategii rozwoju Spółki (por. ESPI nr 14/2019 z dn. 8 listopada 2019 r.), która opiera się na reorganizacji Spółki oraz wycofania z działalności inwestycyjnej (o sprzedaży posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych, Spółka informowała w drodze raportów bieżących). Tym samym wobec zaprzestania działalności inwestycyjnej, Wniosek stał się bezprzedmiotowy.

Spółka wyjaśnia, że decyzja o reorganizacji Spółki i wycofaniu się z działalności inwestycyjnej została podjęta dopiero w toku postępowania o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego na podstawie złożonego Wniosku, wobec czego, w związku z treścią art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa zmieniająca) i złożeniem Wniosku w terminie przewidzianym w Ustawie zmieniającej, działalność inwestycyjna (charakterystyczna dla alternatywnej spółki inwestycyjnej) mogła być prowadzona przez Spółkę na dotychczasowych zasadach do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie złożonego Wniosku.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż reorganizacja Spółki i wycofanie się z działalności inwestycyjnej związane jest z niesatysfakcjonującymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi z działalności inwestycyjnej (co bezpośrednio związane jest z sytuacją spółek portfelowych), nierokującymi poprawy w najbliższej przyszłości. Ponadto, zgodnie z przepisami, alternatywna spółka inwestycyjna nie może wykonywać innej działalności niż inwestycyjna, co stoi w sprzeczności z nową koncepcją Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland