Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20th Aug 2020 · 16:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje ponadto wyszczególnienie tych zmian, wskazując treść dotychczasową oraz uchwaloną.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ArtP - Treść uchwał ZWZ 2020

ArtP - Zmiany Statutu - ZWZ 2020

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland