Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

12th Jun 2023 · 07:54

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

Niniejsze wprowadzenie zmian do porządku obrad związane jest ze złożeniem w ustawowym terminie żądania umieszczenia w porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” wraz z projektem uchwały, o czym Spółka informowała w trybie raportu EBI nr 8/2023 w dn. 7 czerwca 2023 r.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1. Intermarum - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2. Intermarum - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

3. Intermarum - Pełnomocnictwa.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland