Zawarcie umów potrącenia wierzytelności / Opłacenie akcji serii J

3rd Nov 2020 · 15:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. Spółka zawarła z podmiotami będącymi pożyczkodawcami Spółki umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności _dalej: Umów_. Na podstawie Umów, dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce pożyczek w łącznej wysokości 1 520 000,00 zł. Potrącenia wzajemnych wierzytelności dokonano łącznie z 28 osobami fizycznymi i prawnymi, w tym osobami powiązanymi ze Spółką.

Umowy zostały zawarte w związku z opłaceniem objętych akcji serii J, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 października 2020 r., mocą której kapitał zakładowy Spółki podwyższono z kwoty 3 635 666,60 zł do kwoty 5 155 666,60 zł to jest o kwotę 1 520 000,00 zł poprzez emisję 15 200 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje te obejmowane były za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł każda akcja. Akcje serii J zostały objęte przez 28 osób w łącznej liczbie 15 200 000 akcji. Wszystkie akcje opłacone zostały w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności, o czym mowa z akapicie pierwszym niniejszego raportu.

Postanowienia zawartych Umów wyczerpują w całości pozostałe wzajemne roszczenia Stron wynikające z tytułów udzielonych Spółce pożyczek i objętych przez pożyczkodawców akcji serii J Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland