Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

23rd Mar 2018 · 15:00

Zarząd spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 23.03.2018 r. zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Helena Musialik-Imiełowska – Biegły Rewident, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3953 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTP Capital SA za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland