Zbycie udziałów w spółce Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

9th Sep 2016 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 9 września 2016 r. zawarł umowę sprzedaży udziałów w spółce Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów ww. spółki, została podana w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2016 w dniu 8 września 2016 r. Emitent sprzedał 40 (czterdzieści) udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki pod firmą Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576863 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł ("Spółka").

Sprzedaż powyższych udziałów nastąpiła w drodze umów sprzedaży zawartych przez Emitenta w dniu 9 września 2016 r. z Panem Wołąsewiczem Krzysztofem (dalej: Kupujący). Emitent zbył na rzecz Kupującego wszystkie posiadane przez siebie 40 (czterdzieści) udziałów w spółce za cenę w łącznej wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Emitent utworzył spółkęDone Storage Sp. z o.o. wspólnie z specjalistami z branży IT, związanymi z Uniwersytetem jako startup szkoleniowy, która miała zamiar specjalizować sie w rozwiązaniach dla środowisk serwerowych w zakresie zaawansowanych technologii przechowywania danych.Emitent objął w spółce 40 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych, co stanowi 40% w kapitale zakładowym spółki. ArtP Capital S.A. zdecydowała się sprzedać udziały w spółce Done Storage Sp. z o.o., gdyż realizowany w niej projekt został zawieszony z przyczyn osobistych pierwotnych pomysłodawców i nie miał szans na dalszą realizację.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland